KODEKS KYNOTERAPEUTY

§1

Etyka kynoterapeuty jest zastosowaniem ogólnoludzkich norm etycznych uzupełnionych o specyficzne wymagania związane z działalnością kynoterapeutyczną. Ogólne normy etyczne zobowiązują kynoterapeutę do:

 • przestrzegania praw człowieka,
 • dbania o psa terapeutycznego,
 • sumiennego wykonywania swoich obowiązków,
 • przestrzegania dobrych obyczajów.

§2

Praca kynoterapeuty jest pracą z ludźmi wymagającymi rehabilitacji – bardzo często dziećmi, pracą odpowiedzialną. W związku z tym kynoterapeutę powinny cechować:

 • przyjazny i racjonalny stosunek do rehabilitowanych,
 • wiedza fachowa,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • kultura osobista,
 • taktowne postępowanie.

§3

Codzienną pracą kynoterapeuta buduje swój wizerunek osoby zaufania publicznego i dba o wizerunek środowiska kynoterapeutów.

§4

 1. Powinnością każdego kynoterapeuty jest stałe uzupełnianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Wskazane jest, aby doświadczeni kynoterapeuci nieśli w tym pomoc młodszym stażem kolegom, jak również kształtowali ich postawy etyczne osobistym przykładem,
 2. Kynoterapeuta, w miarę swych możliwości, powinien upowszechniać własne spostrzeżenia mające znaczenie dla nauki i praktyki kynoterapii. Ważne są przy tym obiektywizm oraz świadomość, że każda wypowiedź ma wpływ na kształtowanie wizerunku kynoterapeuty jako osoby zaufania publicznego.

§5

 1. Kynoterapeuta nie może prowadzić zajęć kynoterapii, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków mających działanie odurzające,
 2. Kynoterapeuta nie powinien prowadzić zajęć w warunkach, które mogą naruszać jego godność, obniżać jakość wykonywanych czynności, a także stwarzać zagrożenia dla osób uczestniczących w zajęciach, bądź dla psa terapeutycznego,
 3. Kynoterapeuta nie powinien dopuszczać do asystowania mu w zajęciach kynoterapii osób nie posiadającyh przeszkolenia co najmniej jako wolontariusz kynoterapii. Wyjątkiem są rodzice /opiekunowie rehabilitowanego,
 4. Kynoterapeuta, sprawuje nadzór nad asystentami i w pełni odpowiada za ich pracę,
 5. Niedopuszczalna jest niestosowna poufałość z osobami uczestniczącymi w zajęciach, zarówno rehabilitowanymi jak i asystentami.

§6

 1. Kynoterapeucie przysługuje swoboda wyboru metodyki zajęć prowadzącej do uzyskania wymaganego efektu rehabilitacyjnego,
 2. Kynoterapeuta stosuje ogólnie uznane i wypróbowane metodyki oraz ćwiczenia dostosowane do możliwości rehabilitowanego,
 3. W razie zamiaru zastosowania nowych, niedostatecznie sprawdzonych w praktyce metod kynoterapeuta powinien poinformować o tym rodziców / opiekunów rehabilitowanego i uzyskać ich zgodę,
 4. Kynoterapeuta w przypadku uświadomienia sobie popełnienia błędu w swym postępowaniu ma obowiązek poinformować o tym rodziców / opiekunów rehabilitowanego i podjąć działania naprawiające skutki tego błędu.

§7

 1. Kynoterapeutę i osoby asystujące w zajęciach obowiązuje tajemnica zawodowa. Zwolnienie z niej całkowite lub częściowe może nastąpić za zgodą rodziców / opiekunów, bądź w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego (np. choroby zakaźne) lub gdy wymagają tego przepisy prawa,
 2. Kynoterapeuta nie może usprawiedliwiać swego zachowania będącego w sprzeczności z dobrymi obyczajami, lojalnością wobec przełożonego, bądź interesem macierzystej organizacji.

§8

Kynoterapeuta ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

§9

 1. Kynoterapeutów, obowiązuje życzliwość, rzetelność, obiektywizm, przestrzeganie przepisów prawa i dobrych obyczajów, a w stosunkach wzajemnych również koleżeństwo i solidarność,
 2. Kynoterapeuta nie powinien wypowiadać publicznie niekorzystnych ocen o zajęciach prowadzonych przez innego kynoterapeutę lub dyskredytować go publicznie w jakikolwiek sposób,
 3. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu kolegi, bądź naruszeniu zasad etyki kynoterapeuta przekazuje bezpośrednio zainteresowanemu. Jeżeli uwagi te nie odnoszą skutku, negatywne oceny o pracy tego kynoterapeuty należy przekazać kierownictwu jego organizacji macierzystej. W przypadku braku takowej nieetyczne postępowanie może zostać napiętnowane, bez podawania danych osobowych winowajcy, na internetowych stronach związanych z kynoterapią,
 4. Piętnowanie naruszeń zasad etyki kynoterapeutycznej, jak również przejawów niekompetencji, nie godzi w reguły solidarności kynoterapeutów. Służy dbałości o wizerunek środowiska kynoterapeutów, jako osób zaufania publicznego.

§10

 1. Obowiązkiem kynoterapeuty jest przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w prowadzeniu praktyki kynoterapeutycznej. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie zleceń w sposób niezgodny z zasadami etyki i lojalności wobec kolegów,
 2. Kynoterapeucie nie wolno narzucać swych usług oraz narzucać zakupu psa do kynoterapii.

§11

W sytuacjach nieprzewidzianych w tym Kodeksie należy postępować zgodnie z zasadami dobrych obyczajów.

Źródło: http://www.kynoterapia.eu/kynoterapia.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress